Struktura projekta

Projekt je razdeljen v 6 povezanih delovnih sklopov. V središče je postavljena široko zastavljena empirična baza (delovni sklop 3), okrog nje pa je zastavljenih še 5 delovnih sklopov, ki obsegajo kabinetno primerjalno analizo teorij diskriminacije in modelov intersekcijske analize na eni strani, na drugi strani pa poglobljeno intersekcijsko analizo rezultatov, pridobljenih v empiričnem delovnem sklopu, ter aplikacijo teh rezultatov na širši kontekst državljanstva v pogojih evropeizacije in globalizacije. Prvi in zadnji delovni sklop (vodenje projekta in diseminacija) objemata vse projektne vsebine in skrbita za učinkovito vodenje in prenos pridobljenih rezultatov v širšo zainteresirano javnost.

SEZNAM DELOVNIH SKLOPOV
DS1: Vodenje projekta
DS2: Pregled stanja: primerjalna analiza teoretskih pristopov k vprašanju diskriminacije, družbenega izključevanja in modelov intersekcijske analize
DS3: Empirična raziskava

  • Strukturna intersekcija
  • Politična intersekcija
  • Intersekcija reprezentacij

DS4: Intersekcijska analiza podatkov
DS5: Aplikacija rezultatov analize na širši kontekst državljanstva, demokracije in pripadanja v pogojih evropeizacije in globalizacije
DS6: Diseminacija

Uresničitev delovnih sklopov

Delovni sklop 1: Vodenje projekta (M1-M36)

Namen prvega delovnega sklopa je bil priprava projektnega priročnika in zagotovitev učinkovitega in preglednega vodenja projekta ter spoštovanje predvidenih časovnih, finančnih in vsebinskih okvirov raziskave.

Stopnja uresničitve: 100 %

Delovni sklop 2: Pregled stanja: primerjalna analiza teoretskih pristopov k vprašanju diskriminacije, družbenega izključevanja in modelov intersekcijske analize (M1-M8)

Drugi delovni sklop je bil namenjen kritični oceni teoretskih in metodoloških pristopov k vprašanjem diskriminacije in družbenega izključevanja ter pregledu opravljenih empiričnih raziskav o (intersekcijski) diskriminaciji v Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter pripravi preglednega znanstvenega članka.

Stopnja uresničitve: 100 %

Delovni sklop 3: Empirična raziskava (M8-M18) (Strukturna intersekcija, politična intersekcija, intersekcija reprezentacij)

Osrednji del raziskave, ki je temeljil na zbiranju in analizi (a) naracij o izključevanju in diskriminaciji pripadnikov etničnih, spolnih in verskih manjšin v Sloveniji (fokusne skupine); (b) medijskih reprezentacij omenjenih manjšin v Sloveniji in (c) besedil, ki naslavljajo politike na področjih odprave diskriminacije in družbenega izključevanja. Rezultati sklopa vključuje pripravo metodološkega priročnika, transkripte fokusnih skupin in priprava preliminarnih analiz za vse tri dele empirične raziskave.

Stopnja uresničitve: 100 % (delovni sklop je imel manjši časovni zamik zaradi epidemije COVID-19, vendar je bil kljub temu delovni sklop uspešno zaključen)

Delovni sklop 4: Intersekcijska analiza podatkov (M18-M28)

Cilj delovnega sklopa je intersekcijska analiza podatkov, pridobljenih v delovnem sklopu 3, kar vključuje tudi pripravo znanstvenega članka.

Stopnja uresničitve: 100 %

Delovni sklop 5: Aplikacija rezultatov analize na širši kontekst državljanstva, demokracije in pripadanja v pogojih evropeizacije in globalizacije (M28-M36)

Cilj delovnega sklopa je izsledke intersekcijske raziskave aplicirati na širše polje raziskovanja državljanstva in priprava znanstvenega članka.

Stopnja realizacije: 100 % (članek je trenutno v procesu recenziranja)

Delovni sklop 6: Diseminacija (M1-M36)

Namen delovnega sklopa je zagotoviti javno vidnost projekta, dostopnost projektnih rezultatov ter seznanitev znanstvene, strokovne in širše javnosti z glavnimi ugotovitvami in zaključki projektne raziskave. Rezultati vsebujejo pripravo spletne strani, Facebook strani, sporočil za javnost (novinarska konferenca), simpoziji, priprava pedagoškega gradiva in objava znanstvene monografije.

Stopnja realizacije: 100 %